Cll meille: +358 403 777 181

Bentsyylialkoholi (CAS 100-51-6)

880,000,00

Bentsyylialkoholi eli fenyylimetanoli on aromaattinen alkoholi, jota käytetään pienissä määrin hajuaineena deodoranteissa. Se on myös tärkeä liuotin esimerkiksi maalinpoistoaineissa. Kemiallisesti siinä on bentseenirengas, johon on liittynyt metanolirunko.

Aineen molekyylikoostumus on C7H7OH, rakennekaava C6H5CH2OH, CAS-numero 100-51-6 ja moolimassa 108,13 g/mol. Huoneenlämmössä se on neste, jonka tiheys on 1 045 kg/m3, sulamispiste –15 celsiusastetta, höyrystymislämpötila 205 °C, leimahduspiste 93 °C c.c. ja itsesyttymislämpötila 436 °C. Bentsyylialkoholista käytetään myös nimityksiä bentseenimetanoli, fenyylikarbinoli, alfa-hydroksitolueeni, bentsoyylialkoholi ja fenyylimetanoli.

Bentsyylialkoholia käytetään teollisuudessa liuottimena ja hajusteissa käytettävien estereiden valmistukseen. Bentsyylialkoholi on myös hyväksytty EU:ssa elintarvikkeiden lisäaineeksi. Sen tehtävä on toimia kantaja-aineena makeisissa, leivonnaisissa ja juomissa. Bentsyylialkoholin E-koodi on E 1519]

Tuotetunnus (SKU): 100-51-6 Osastot: , ,

Kuvaus

Fysikaalisia ja kemiallisia perusominaisuuksia koskevat tiedot

Ulkonäkö
Fysikaalinen olomuoto: nestemäinen (neste)
Väri: kirkas – väritön
Haju: luonteenomainen
Hajukynnys: Tietoja ei saatavilla

Muut fysikaaliset ja kemialliset tunnusluvut
pH-arvo: Tätä tietoa ei ole saatavilla.
Sulamis- tai jäätymispiste: -15,4 °C
Kiehumispiste ja kiehumisalue: 205,3 °C at 1.013 hPa
Leimahduspiste: 100,4 °C
Haihtumisnopeus: tietoja ei saatavilla
Syttyvyys (kiinteä aine, kaasu): merkityksetön (neste)

Räjähdysrajat
• alempi räjähdysraja (LEL): 1,3 vol%
• ylempi räjähdysraja (UEL): 13 vol%
Pölypilvien räjähdysrajat: merkityksetön
Höyrynpaine: 7 Pa at 20 °C
Tiheys: 1,041 g/cm³ at 24 °C
Höyryntiheys: 3,72 (ilma = 1)
Bulkkitiheys: Ei sovellu
Suhteellinen tiheys: Tätä ominaisuutta koskevaa tietoa ei ole saatavilla.
Vesiliukoisuus: 40 g/l at 20 °C
Jakautumiskerroin: n-oktanoli/vesi (log KOW) 1 (20 °C) (ECHA)
Maaperän orgaaninen hiili/vesi (log KOC): 1,332 (ECHA)
Itsesyttymislämpötila: 436 °C – ECHA
Hajoamislämpötila: tietoja ei saatavilla

Muut tiedot
Pintajännitys: 39 mN/m (20 °C)
Lämpötilaluokka (EU, ATEX-direktiivin mukaan): T2 (Laitteiston korkein sallittu pintalämpötila: 300
°C)

Lisätiedot

PainoEi saatavilla/-tietoa
Käytettävissä oleva määrä

500 ml metallipullo, 5 lit muovitölkki, 10 lit muovipurkki, 20 lit plástic balde/bote, 25 lit muovipurkki, 200 lit rumpu/tynnyri, 640 lit IBC-astiaa, 1000 lit IBC-konttia

Takaisin alkuun

Shopping cart