Cll meille: +358 403 777 181

Kylvätska LongLife röd -38°C MasterChem

850,005,95

Red Longlife MasterChem kylvätska är lämplig för både fordons- och byggbensin- och dieselmotorer.

Beskrivning

Red Longlife MasterChem kylvätska är lämplig för bensin- och dieselmotorer i både bilar och maskiner.
Som uppfyller kraven i ASTM D3306, ASTM D4985, BS 6580 (2010), SAE J 1034, FFV Heft R443, CUNA NC 956-16, UNE 26361-88, NATO S759, VW TL774F (G12 +).

Säkerhet

(H302) Farligt vid förtäring.
(P102) Förvaras oåtkomligt för barn. (P264) Tvätta … noggrant efter hantering. (P270) Äta, dricka och röka bör vara förbjudet i områden där detta material hanteras, lagras och bearbetas. (P301 + P312) VID FÖRTÄRING: Ring ett GIFTINFORMATIONSCENTRAL eller läkare om du mår dålig. (P330) Skölj munnen. (P501) Kassera innehållet / behållaren i enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella föreskrifter (specificeras).

Ytterligare information

ViktN/A
Käytettävissä oleva määrä

1000 IBC-behållare, 200 lit trumma / fat, 5 tänd plastburk

Back to Top

Shopping cart